Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1439 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.133 H4689a
Contents: getting started, for loops, numbers, if statements, miscellaneous topics I, strings, lists, more with lists, while loops, miscellaneous topics II, dictionaries, text files, functions,...
Ký hiệu xếp giá: 005.1330711 L213g 2022
Cung cấp các lý thuyết về Python, cách cài đặt Python và Pycharm IDE, cú pháp trong Python, biến, kiểu dữ liệu cơ bản trong Python, cấu trúc rễ nhánh, cấu trúc lặp, kiểu dữ liệu có cấu trúc, lõi và...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 D6317l 2022
Trình bày những vấn đề cơ bản về lập trình Python: kiểu dữ liệu cơ bản, khai báo biến, phép toán, biểu thức, nhập, xuất dữ liệu, hàm, câu lệnh, kiểu chuỗi ...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 D2727
This book includes: The game over program; Types, Variables, and Simple I/O;The Guess my number GameThe Word Jumble game; List and Dictionaries; Functions; Files and exceptions; Software...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 K154
Brief contents: what is programming?; classes and methods I: basics; fundamental data types of Java; decision making; classes and methods II: classes with multiple methods; iteration; classes and...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 R3751
Contents: Number Systems; Machine Language; H1 Assembly Lamguage: Part 1; H1 Assembly Lamguage: Part 2; Basic Electronics and Digital Logic; Microlevel of H1 and V1; Evaluating the Instruction Set...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 C
Phần 1: Lập trình căn bản Phần 2: Đồ họa máy tính Phần 3: Cấu trúc dữ liệu Phần 4: Lập trình hệ thống Phần 5: Phương pháp số
Ký hiệu xếp giá: 005.133 H531T
Nội dung cuốn sách này gồm có hướng dẫn và các bài giả mẫu: lập trình căn bản; đồ họa máy tính; cấu trúc dữ liệu; lập trình hệ thống và phương pháp số.
Ký hiệu xếp giá: 005.133 076 T450V
Nội dung của cuốn sách bao gồm: thuật toán; các thành phần cơ bản của Pascal; Các lệnh của Pascal; các kiểu dữ liệu liệt kê, miền con và tập hợp; kiểu mảng; kiểu xâu; kiểu bản ghi; chương trình con;...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 PH104H
Tập này giới thiệu các loại Form, hình dạng Form, các thuộc tính, phương thức và thuộc tính Form, các loại điều khiển thường dùng, điều khiển đặc biệt, điều khiển xây dựng Menu, điều khiển do người...
Đang xem: 6832