Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3897 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8100711 G434t 2018
Giới thiệu khái quát về quản trị bán hàng; hoạt động bán hàng; xây dựng kế hoạch và lập ngân sách bán hàng; đánh giá tiềm năng thị trường và dự báo lượng bán; tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển chọn...
Ký hiệu xếp giá: 332.120711 G434
Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại gồm: Nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng, nghiệp vụ cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh,...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 T550Q 2012
Trình bày tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lí dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 NG527Đ 2012
Cuốn sách trình bày các vấn đề về quản trị chất lượng như: khách hàng và thỏa mãn của khách hàng, sản phẩm và vai trò chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng, hệ thống quản trị chất lượng, quản trị...
Ký hiệu xếp giá: 651.307 N5767g
Sách giới thiệu công tác tổ chức văn phòng và một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng như: tổ chức công tác thông tin, quản lí thời gian làm việc, tổ chức tiếp khách, hội họp, hội nghị, tổ chức các...
Ký hiệu xếp giá: 651.307 N5767g
Giới thiệu những vấn đề chung về văn phòng và tổ chức văn phòng: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng, công tác tổ chức văn phòng, quản trị lao động văn phòng; Các nghiệp vụ cơ bản của văn...
Ký hiệu xếp giá: 658.4013 Q16.2014
Giáo trình giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản lý chất lượng trong các tổ chức. Nội dung gồm 10 chương: dẫn nhập, tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ,...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 TR561Q 2012
Giáo trình thể hiện những nội dung sau: tổng quan về marketing ngân hàng; khách hàng của ngân hàng - phân đoạn thị trường dịch vụ ngân hàng; chính sách dịch vụ ngân hàng; chính sách giá cả dịch vụ...
Ký hiệu xếp giá: 332.120711 G434
Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại gồm: Nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng, nghiệp vụ cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh,...
Ký hiệu xếp giá: 658.007 G434.1
Nội dung tập này gồm 8 chương: nhập môn quản trị kinh doanh; kinh doanh; môi trường kinh doanh; khái lược về quản trị kinh doanh; nhà quản trị; ra quyết định quản trị; cấu trúc...
Đang xem: 453