Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1296 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404T243
Brief Contens: Human Skills and Technical Tools; Managing a project.
Ký hiệu xếp giá: 658.404NG527V
Chủ đề: Quản lý dự án
Sách gồm nhiều bài tập tập trung vào các chủ đề sau: cơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khác; thiết lệp các mục tiêu và giới hạn của dự án; hoạch định dự...
Ký hiệu xếp giá: 658.401TK
Phần I: DỰ ÁN KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA NÓ Phần II: CÁCH VIẾT MỘT DỰ ÁN KINH DOANH Phần III: NHỮNG DỰ KIẾN TÀI CHÍNH
Ký hiệu xếp giá: 658.404L673
Contens: An overview of project management -- The role of the project manager -- Planning the project -- Developing a mission, vision, goals, and objectives -- Using the work breakdown structure to...
Ký hiệu xếp giá: 658.404Đ455TH
cuốn sách trình bày: một số nội dung cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư; trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư; nghiên cứu về thị trường trong dự án đầu tư; nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 658.404Đ450PH
Cuốn sách này trình bày các chủ đề liên quan đến lập và thẩm định dự án, bao gồm phần lý thuyết cơ bản, các ví dụ minh họa, các bài tập, các tình huống thực tiễn. Nội dung gồm có: tổng quan về đầu tư...
Ký hiệu xếp giá: 658.404T550Q 2012
Trình bày tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lí dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 658.404NG450TR
Nội dung cuốn sách này gồm có: tại sao quản lý dự án?, phương pháp luận quản lý dự án truyền thống so với phương pháp luận quản lý dự án thực hành, phương pháp luận quản lý dự án thực hành, quyền...
Ký hiệu xếp giá: 690.068P535g 2015
Sách trình bày những vấn đề sau: Tổng quan về quản lý dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; nội dung cơ bản của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; mô hình cơ cấu tổ chức và truyền thông tích...
Đang xem: 923