Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1216 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5768G2013
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu học phần quản trị kinh doanh khách sạn; lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5768G
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn, tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 G6188h 2007
This book will also provide the beginning meeting or special event planners with more knowledge of the facility side of the planning process. Many group planners are part-time, have other...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 O31h
Contents: overview; organization; general managers: a view at the top; operations: rooms; operations: housekeeping, engineering and security; food and beverage division; marketing and associated...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 H4174h
Table of contents: overview of the hotel industry; the guest service; the hotel general manager; general managers are leaders; human resources; accounting; revenue management; sales and marketing;...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 NG527V
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: tổng quan kế toán tài chính cơ bản, hiểu các báo cáo tài chính, phân tích và diễn giải các bảng báo cáo tài chính, phân tích các tỷ số tài chính.
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5767q 2015
Giáo trình gồm các nội dung chính sau: tổng quan về kinh doanh lưu trú và các loại hình cơ sở lưu trú; bộ phận buồng trong các cơ sở lưu trú; kế hoạch kinh doanh buồng và tổ chức lao động trong bộ...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 N5768Q2011
Sách trình bày các vấn đề quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn: quản lý chi phí; phương pháp chi phí - sản lượng - lợi nhuận cho các quyết định; lập ngân sách vốn và quyết định đầu tư; giới thiệu...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 N5768Q
Cuốn sách cung cấp các phương pháp đánh giá dự án đầu tư khả thi, các phương pháp phân tích tính toán và quản trị chi phí trên cơ sở khoa học kinh tế, tài chính, các yếu tố định lượng. Nội dung cụ...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5767Q
Nội dung của sách gồm: lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh khách sạn; tổng quan về quản trị khách sạn; lãnh đạo và cơ cấu tổ chức...
Đang xem: 1539