Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1373 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660 C5934h
Sustainable development is now accepted as a necessary goal for achieving societal, economic and environmental objectives. Within this chemistry has a vital role to play. The chemical industry is...
Ký hiệu xếp giá: 354.3 L250TH
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: giới thiệu tổng quan về kiểm toán môi trường; về hệ thống kiểm toán hệ thống quản lý môi trường; giới thiệu các giai đoạn kiểm toán nội bộ HTQLMT; phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 354.3 L250TH
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: tổ chức ISO và bộ tiêu chuẩn 14000; hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001; thực thi hệ thống quản lý môi trường; nghiên cứu hệ thống quản lý tích...
Ký hiệu xếp giá: 354.3 N5767Q
Sách gồm các nội dung sau: giới thiệu các khái niệm về quản lý môi trường và quản lý chất lượng môi trường, các công cụ quản lý môi trường hướng đến việc phát triển bền vững; các nội dung chính của...
Ký hiệu xếp giá: 363.702 Qu-N
Chương 1: Những vấn đề môi trường của phát triển đô thị và khu công nghệp Chương 2: Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi trường Chương 3: Các phương cách Quản lý môi trường đô thị và khu công...
Ký hiệu xếp giá: 363.702 Qu-N
MỤC LỤC Chương 1: Nhu cầu quản trị hợp lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường Chương 2: Tài nguyên đất - quản trị và bảo vệ Chương 3: Tài nguyên nước - quản trị và bảo vệ Chương 4: Tài...
Ký hiệu xếp giá: 363.795 97 Vă-D
Phần 1: Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn Phần 2: Các văn bản quy định bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị
Ký hiệu xếp giá: 658.83 Th-S
Chương 1: Tổng quan về thị trường hàng hoá giao sau Chương 2: Thị trường hàng hoá giao sau có tổ chức Chương 3: Giá cả trong giao dịch hàng hoá giao sau Chương 4: Vai trò của thị trường hàng hoá...
Ký hiệu xếp giá: 363.702 Qu-T
1. Tạo lợi nhuận thông qua cải tiến quản lý ô nhiễm 2. Môi trường là vũ khí cạnh tranh 3. Định phí môi trường : Điều chỉnh các quy tắc 4. Đáp ứng nhu cầu về môi trường của khách hàng 5. Tiến hành...
Ký hiệu xếp giá: 363.702 Qu-T
Chương 1: Những vấn đề nóng bỏng Chương 2: Bàn về Quản trị môi trường toàn cầu Chương 3: Kinh tế môi trường Quản trị môi trường Chương 4: Một số phương pháp đánh giá môi trường Chương 5: Quản trị...
Đang xem: 1335