Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1575 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H111
This book includes: The Information Age in Which You Live Changing the Face of Business; Information Technology Systems; Strategic and Competitive Opportunities; Databases and Data Warehouses;...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H111
Brief Table of Contents: Achieving Business Success through Information Technology; Managing Information for Business Initiatives; Enhancing Business Decisions; Creating Collaborative Partnerships in...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 M169
This book includes: The Importance of Information Systems Management; Leadership Issues; Managing the Essential Technologies; Managing Traditional System Development; Systems for Supporting Knowledge...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H111
Brief Contents: The Information Age in Which You Live: Changing the Face of Business; Major Business Initiatives: Gaining Competitive Advantage with IT; Databases and Data Warehouses: Building...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 H4774C
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính của việc trao đổi thông tin trong kinh doanh - từ việc hiểu được ngôn ngữ cử chỉ cho đến việc viết các báo cáo và đề xuất. Cuốn sách chứa đựng những lời...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 Hê-L
Phần 1: Một số vần đề phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý Phần 2: Phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin quản lý Phần 3: Phân tích dự báo kinh tế và sử dụng CSDL trong các hệ...
Ký hiệu xếp giá: 658.05 S782
This book includes: Information Systems in Perspective; Technology; Business Information Systems; Systems Development; Information Systems in Business and Society.
Ký hiệu xếp giá: 658.400285 N5767h 2015
Cuốn sách giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý trong kinh doanh; Các khái niệm căn bản về các hệ thống thông tin; Giải quyết bài toán kinh doanh bằng hệ thống thông tin; Phần cứng máy tính; Phần...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 B197
Information Systems provides the foundation that will enable students to achieve excellence in business, whether they major in operations management, manufacturing, sales, marketing,... Information...
Ký hiệu xếp giá: 004 A3157
Brief Contents: Introduction to Information Technology; Fundamentals of Computers; Creating Digital Multimedia; Transmission of Information; Introduction to Computer Networking; Telephony and...
Đang xem: 1721