Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1765 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401N5763G2
Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: giới thiệu chung về quản trị chiến lược, xây dựng chiến lược, các loại chiến lược của doanh nghiệp, thực hiện chiến lược, đánh giá và điều chỉnh chiến lược, phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 658.401NG450K 2012
Nội dung cuốn sách giới thiệu chung về quản trị chiến lược, xây dựng chiến lược, hệ thống chiến lược của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện chiến lược, đánh giá và điều chỉnh chiến lược.
Ký hiệu xếp giá: 658.401GI-108T 2013
Giáo trình chuyên nghiên cứu về các chiến lược và chính sách trong quản trị kinh doanh, nó được thể hiện toàn cầu hóa trong nền kinh tế đa phương. Giáo trình thể hiện những nội dung sau: những điều...
Ký hiệu xếp giá: 658.401L250TH
Sách trình bày các vấn đề: giới thiệu về quản trị chiến lược; tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích bên trong; tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược...
Ký hiệu xếp giá: 658.401B510V
Sách trình bày các vấn đề: tổng quan về quản trị chiến lược; cạnh tranh trong ngành; mô hình hoạch định chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích công ty; hoạch định và lựa chọn phương án...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 076B510V
Sách trình bày các vấn đề: tổng quan về quản trị chiến lược; cạnh tranh trong ngành; mô hình hoạch định chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích công ty; hoạch định và lựa chọn phương án...
Ký hiệu xếp giá: 658.401NG527H
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích môi trường bên trong; sứ mạng và mục tiêu; chiến lược cấp công ty; chiến lược cấp kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.401PH104TH
Sách bao gồm những nội dung chính sau: khái quát về quản trị chiến lược; phân tích môi trường; hình thành chiến lược; thực hiện và kiểm tra chiến lược.
Ký hiệu xếp giá: 658.401Đ108D
Sách bao gồm những nội dung chính sau: Khái luận QTCL; MT tác động đến chiến lược kinh doanh; Phương pháp thiết lập chiến lược; Các chiến lược kinh doanh trong toàn cầu hóa; Lựa chọn chiến lược kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.401H676
This book presents an intellectually rich yet thoroughly practical analysis of strategic management. The historically significant research provides the foundation for much of what is known about...
Đang xem: 421