Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
277 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.001Đ406TH
Chủ đề: Quản trị học
Nội dung của quyển sách bao gồm: tổng quan về quản trị các tổ chức; Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị; Quyết định và thông tin trong quản trị; Lập kế hoạch; Chức năng tổ chức; Lãnh đạo;...
Ký hiệu xếp giá: 658Qu-T
Chủ đề: Quản trị học
Bài 1: Đại cương về công việc quản trị Bài 2: Sự phát triển của quản trị học hiện đại Bài 3: Vai trò và đặc điểm của nhà quản trị Bài 4: Công tác hoạch định của nhà quản trị Bài 5: Những vấn đề tổ...
Ký hiệu xếp giá: 658.007Đ455T 2008
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về doanh nghiệp; quản trị chiến lược; kế hoạch điều hành sản xuất; quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp; quản trị máy móc thiết bị...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1K250T 2009
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán ngân sách; phân bổ chi phí của...
Ký hiệu xếp giá: 657.4Ke-D
Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí Chương 4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Chương 5: Phân bổ...
Ký hiệu xếp giá: 338.5024658T455
Brief Contents: Some Preliminaries; Demand Analysis; Production and Cost Analysis; Profit Maximization in Various Market Structures; Advanced Topics in Managerial Economics.
Ký hiệu xếp giá: 658.802Qu-T
Chương 1: Tổng quan về chiêu thị và quản trị chiêu thị Chương 2: Khía cạnh kinh tế - đạo đức - xã hội Chương 3: Quá trình truyền thông Chương 4: Thiết lập mục tiêu và ngân sách Chương 5: Quảng cáo...
Ký hiệu xếp giá: 658.404Qu-T
Chương 1: Một số khái niệm và thuật ngữ... Chương 2: Giá trị theo thời gian của đồng tiền - Chọn thời điểm tính toán và thời điểm đầu tư Chương 3: Phương pháp xác định các chỉ tiêu hiệu quả .. Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.8L250TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về quản trị marketing, hoạch định chiến lược marketing, các chiến lược marketing cạnh tranh, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi...
Ký hiệu xếp giá: 332.126 58Le-T
Mục lục Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mại Chương II: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Chương III: Quản trị, thực hiện quyết định, và tổ chức nội bộ của các ngân hàng Chương IV: Quản trị...
Đang xem: 1146