Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1118 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15 Da-N
Chương 1: Sự cần thiết của đánh giá doanh nghiệp; Chương 2: Các nội dung và phương pháp đánh giá xếp hạng doanh nghiệp; Chương 3: Đánh giá môi trường của doanh nghiệp; Chương 4: Đánh giá sản phẩm...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 PH104QU
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau:quản lý tài sản cố định; quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động; các báo cáo tài chính chủ yếu; quản lý tín dụng thương mại; quản lý nguồn vốn...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 V500TH
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quản trị tài chính - vai trò và môi trường, báo cáo và phân tích tài chính, lưu chuyển tiền mặt và hoạch định tài chính, giá trị theo thời gian của tiền...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG524M
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Căn bản về rủi ro tài chính và công cụ phái sinh: nhận dạng các loại rủi ro tài chính, các công cụ tài chính phái sinh - công cụ quản lý rủi ro tài...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 N5767Q2007
Quyển sách Quản trị rủi ro tài chính cung cấp những kiến thức hiện đại về các chiến lược phòng ngừa rủi ro thông qua các công cụ phát sinh hiện đại trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối,...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527TH
Nội dung chính của sách gồm có: vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính; giá trị thời gian của tiền tệ; phân tích tài chính; hoạch định tài chính; quản trị vốn luân chuyển; ngân sách...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 Qu-C
Phần 1: Dẫn nhập; Phần 2: Phân tích hoạch định tài chính; Phần 3: Quản trị vốn luân chuyển; Phần 4: Quyết định đầu tư dài hạn; Phần 5: Lượng giá và chi phí sử dụng vốn; Phần 6: Nguồn tài trợ...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 D584q 2008
Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp với đầu tư và thị trường vốn; Tài chính và quản trị rủi ro.
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527QU
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: dẫn nhập về quản trị tài chính; phân tích tài chính; kế hoạch tài chính; quản trị vốn lưu động; tài trợ vốn ngắn hạn; giá trị của tiền tệ theo thời gian;...
Đang xem: 5542