Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
14 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.42C205V
Nội dung sách gồm có: CEO và quản trị rủi ro trong nền kinh tế biến động; quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế biến động; CEO: rủi ro kinh tế vĩ mô cho năm 2011 và 2012; quản...
Ký hiệu xếp giá: 658.409S699
Contents: The disappointment of defeat or the defeat of disappointment -- Tragedies, failures, and setbacks--the nature of adversity -- Societal barriers to recovery -- Corporate cultures as barriers...
Ký hiệu xếp giá: 658.405D645
This book brings together many of the leading researchers in this field and provides a unique resource collection of seminal papers, commentaries and new work. Of course we may be accused of being...
Ký hiệu xếp giá: 332Nh-M
Phần 1: Rủi ro về lãi suất Phần 2: Những công cụ thỏa thuận Phần 3: Những công cụ trong những thị trường có tổ chức; những thị trường theo kỳ hạn của những công cụ tài chính Phần 4: Các quyền chọn...
Ký hiệu xếp giá: 658.47Đ450H
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Lý luận về rủi ro của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực trạng rủi ro và xử lý rủi ro của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội...
Ký hiệu xếp giá: 658.46Qu-R
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Chương 1: Giới thiệu về rủi ro và bất định Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro Chương 3: Nhận dạng rủi ro Chương 4: Đo lường rủi ro Chương 5: Rủi ro đối với tài sản Chương 6: Rủi ro nguồn nhân...
Ký hiệu xếp giá: 658.155N5767q 2016
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Sách trình bày những nội dung sau: tổng quan về quản trị rủi ro doanh nghiệp; môi trường nội bộ doanh nghiệp; xác định những mục tiêu; nhận diện biến cố; đánh giá rủi ro; đối phó với rủi ro; các hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 338.543NG527QU
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cần thiết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy trình quản trị rủi ro trong một doanh nghiệp, từ nhận dạng rủi ro, đánh giá và đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài...
Ký hiệu xếp giá: 338.543Đ406TH
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Nội dung cuốn sách gồm có: rủi ro, quản trị rủi ro,quản trị rủi ro chiến lược, môi trường văn hóa và những rủi ro, môi trường Luật pháp - Chính trị - Kinh tế và các rủi ro, rủi ro trong kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 658.46Đ-V
Mục lục Phần I: Quản trị rủi ro Chương I: Rủi ro Chương II: Quản trị rủi ro Chương III: Môi trường văn hóa và những rủi ro Chương IV: Môi trường luật pháp- chính trị- kinh tế và các rủi ro Chương V:...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 958