Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
13 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.42 C205V
Nội dung sách gồm có: CEO và quản trị rủi ro trong nền kinh tế biến động; quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế biến động; CEO: rủi ro kinh tế vĩ mô cho năm 2011 và 2012; quản...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 S699
Contents: The disappointment of defeat or the defeat of disappointment -- Tragedies, failures, and setbacks--the nature of adversity -- Societal barriers to recovery -- Corporate cultures as barriers...
Ký hiệu xếp giá: 658.405 D645
This book brings together many of the leading researchers in this field and provides a unique resource collection of seminal papers, commentaries and new work. Of course we may be accused of being...
Ký hiệu xếp giá: 332 Nh-M
Phần 1: Rủi ro về lãi suất Phần 2: Những công cụ thỏa thuận Phần 3: Những công cụ trong những thị trường có tổ chức; những thị trường theo kỳ hạn của những công cụ tài chính Phần 4: Các quyền chọn...
Ký hiệu xếp giá: 658.47 Đ450H
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Lý luận về rủi ro của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực trạng rủi ro và xử lý rủi ro của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội...
Ký hiệu xếp giá: 658.46 Qu-R
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Chương 1: Giới thiệu về rủi ro và bất định Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro Chương 3: Nhận dạng rủi ro Chương 4: Đo lường rủi ro Chương 5: Rủi ro đối với tài sản Chương 6: Rủi ro nguồn nhân...
Ký hiệu xếp giá: 658.155 N5767q 2016
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Sách trình bày những nội dung sau: tổng quan về quản trị rủi ro doanh nghiệp; môi trường nội bộ doanh nghiệp; xác định những mục tiêu; nhận diện biến cố; đánh giá rủi ro; đối phó với rủi ro; các hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 338.543 Đ406TH
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Nội dung cuốn sách gồm có: rủi ro, quản trị rủi ro,quản trị rủi ro chiến lược, môi trường văn hóa và những rủi ro, môi trường Luật pháp - Chính trị - Kinh tế và các rủi ro, rủi ro trong kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 658.46 Đ-V
Mục lục Phần I: Quản trị rủi ro Chương I: Rủi ro Chương II: Quản trị rủi ro Chương III: Môi trường văn hóa và những rủi ro Chương IV: Môi trường luật pháp- chính trị- kinh tế và các rủi ro Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 658.47 D561H
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Cuốn sáh này trình bày những vấn đề chính sau: Dẫn nhập vào việc quản trị rủi ro; quản trị rủi ro xí nghiệp; môi trường chính trị ảnh hưởng đến rủi ro kinh doanh; quản trị rủi ro chính trị; quản trị...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 415