Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 650.13G426
This book includes topics: An aggressive species; Political animals; Ethical dilemmas; People who ask too much; Capturing and keeping the job; Putting it together.
Ký hiệu xếp giá: 658.405 3K51
This book includes: Understanding Conflict Management; The Four-Phase Process for Managing Conflict and Disagreement.
Ký hiệu xếp giá: 621.381Ki-X
Chủ đề: Kỹ thuật Xung
Chương 1: Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung Chương 2: Các phương pháp biến đổi dạng xung Chương 3: Mạch dao động đa hài lưỡng ổn Chương 4: Mạch dao động đa hài đơn ổn Chương 5: Mạch dao động đa hài...
Ký hiệu xếp giá: 658.409G354
Contents: pt. I: Three faces of leadership. The demagogue ; The manager ; The mediator -- pt. 2: Eight tools for the leader as mediator. Integral vision ; Systems thinking ; Presence ; Inquiry ;...
Đang xem: 647