Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
436 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.812C75266
Brief Contents: Understanding Customers' Needs; Indentifying Customer Segments; Communicating with Customers; Enhancing Customer Loyalty.
Ký hiệu xếp giá: 658.812W132
Brief contents: Essentials of CRM: A People, Process, and Technology Approach; Functional Areas of CRM Within Ozganizations; Managing Data for CRM Applications; The Role of Business Intelligence (BI)...
Ký hiệu xếp giá: 658.812S425
This book includes: Clearing The Barriers; Building The Foundation; Using The Tools.
Ký hiệu xếp giá: 658.812B8864P
Cuốn sách này trình bày và giải thích các vấn đề từ việc thu thập thông tin để bạn và cả nhóm có thể hiểu được khách hàng cho đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với họ; cùng với 101 gợi ý...
Ký hiệu xếp giá: 658.812G896
Contents: Customers are assets; The value of a customer; Customer - based strategy; Customer - based valuation; Customer - based planning; Customer - based organization.
Ký hiệu xếp giá: 658.84C246
This book lays out a Framework for building a successful program for managing global accounts. They highlight the critical success factors necessary for a global account program to satisfy the needs...
Ký hiệu xếp giá: 658.812K214
Giới thiệu sức mạnh của việc cung cấp dịch vụ nâng tầm và các bước đi mà người làm dịch vụ có thể áp dụng nhằm xây dựng văn hoá dịch vụ bền vững, phát huy hiệu quả hàng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 658.812T310P
Cuốn sách có các nội dung: Dịch vụ: Bí quyết đến thành công; Những ý tưởng tối ưu áp dụng cho từng đối tượng khác nhau: áp dụng cho mọi người, áp dụng cho các giám đốc, áp dụng cho người bán hàng;...
Ký hiệu xếp giá: 658.812M379
This book includes: Winning with the Customer; Four Steps to Quality Customer Service; notes and Comments.
Ký hiệu xếp giá: 658.85J73
Brief Table of Contents: What is Relationship Selling? Elements of Relationship Selling; Managing the Relationship - Selling Process.
Đang xem: 1306