Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.12Bu-F
Contents Chapter 1 Introduction Chapter 2 Mathematical background Chapter 3 The schrodinger equation and its applications Chapter 4 The foundations of quantum mechanics Chapter 5 Harmonic oscillator...
Ký hiệu xếp giá: 511.500 4Ch-G
Contents: 1. Introduction to Graphs 2. Introduction to algorithmic 3. Trees 4. Paths and distance in graph 5. Networks 6. Matchings and factorization 7. Eulerian graphs 8. Hamiltonian graphs 9....
Đang xem: 1011