Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
597 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 512.502 8 5 Qu-H
Chương 1: Bài toán tối ưu hóa tổng quát và vấn đề mô hình hóa toán học Chương 2: Quy hoạch tuyến tính Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Quy hoạch tham số Chương 5: Quy hoạch động Chương 6: MỘt số...
Ký hiệu xếp giá: 512.028 5 Th-N
Phần 1: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM NHẰM PHÂN TÍCH ĐỘ BIẾN ĐỘNG Chương 1: Thiết kế thí nghiệm cơ bản Chương 2: Một số thiết kế thí nghiệm khác Chương 3: Thiết kế nhân tố và nhân tố bộ phận Chương 4: Thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 519.6 PH104NG
Giáo trình gồm 4 chương, nội dung cụ thể như sau: giới thiệu môn học và một số tình huống tron thực tiễn liên quan đến mô hình toán học LP (quy hoạch tuyến tính); một số phương pháp hữu hạn giải mô...
Ký hiệu xếp giá: 512.5 V400V
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Mở đầu gồm đối tượng nghiên cứu và cơ sở giải thích lồi; Quy hoạch tuyến tính; Phương pháp đơn hình; Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; Quy hoạch tuyến...
Ký hiệu xếp giá: 519.6 NG527C
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Phát biểu toán học bài toán QHTT; Ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải bài toán QHTT; Phương pháp đơn hình; Dạng ma trận của phương pháp đơn...
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Bài 1: Quy hoạch tuyến tính Bài 2: Phát biểu toán học bài toán Quy hoạch tuyến tính Bài 3: Ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải bài toán Quy hoạch tuyến tính Bài 4: Phương pháp đơn hình Bài...
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Chương 1: Bài toán Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Quy hoạch tuyến tính chứa tham số Chương 4: Bài toán vận tải Chương 5: Bài toán sản xuất đồng bộ
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng Pert
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Phần 1: Lý thuyết cơ bản và phương pháp đơn hình Phần 2: Các bài toán mạng Phần 3: Các thuật toán đa dạng
Đang xem: 949