Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2360 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 577V500TR
Chủ đề: Sinh thái học
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường; quần thể sinh vật; quàn xã sinh vật; hệ sinh thái; sinh quyển và các khu sinh học; dân số, tài...
Ký hiệu xếp giá: 333.72G763
This book explores the theory and methods of systems analysis and computer modeling as applied to problems in ecology and natural resource management. It reflects the problems and conflicts between...
Ký hiệu xếp giá: 577M7268e 2008
Contents: natural history, individuals, polulation ecology, interactions, communities and ecosystems, large-scale ecology.
Ký hiệu xếp giá: 577O27f 2005
This book includes: The Scope of Ecology; The Ecosystem; Energy in Ecological Systems; Biogeochemical Cycles; Limiting and Regulatory Factors; Population Ecology; Community Ecology; Ecosystem...
Ký hiệu xếp giá: 577.14TK
Mục lục Chương I: Nước Chương II: Không khí Chương III: Tiếng ồn CHương IV: Chất thải CHương V: Sản xuất sạch và an toàn CHƯơng VI: Thiên nhiên Phần II: Sáu cộng cụ đòn bẩy của hành động Chương VII:...
Ký hiệu xếp giá: 755.14Si-T
Chương 1: Đại cương về sinh thái học Chương 2: Hệ sinh thái Chương 3: Các quy luật sinh thái học Chương 4: Các vòng tuần hoàn sinh học Chương 5: Sinh thái học nguồn nước Chương 6: Sinh thái học trong...
Ký hiệu xếp giá: 577.14Si-T
A: SINH THÁI HỌC Chương 1: Nhữn vấn đề chung Chương 2: Sinh thái học cá thể Chương 3: Quần thể sinh vật Chương 4: Quần xã sinh vật Chương 5: Hệ sinh thái B: MÔI TRƯỜNG Chương 1: Sinh thái quyển và...
Ký hiệu xếp giá: 577.5L250H
Nội dung quyển sách này gồm: giới thiệu tập trung vào vật chất không sống, vật chất sống, hữu cơ, vô cơ, sinh vật và đa dạng sinh học, quá trình hoạt động của quần xã sinh vật trong mối liên hệ bên...
Ký hiệu xếp giá: 755.14Si-B
Chương 1: Nhập môn Chương 2: Ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên sinh vật và con người.sự tương tác, tính chịu đựng và khả năng thích nghi Chương 3: Sinh thái môi trường học quần thể Chương 4: Hệ...
Ký hiệu xếp giá: 577.2L250B
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Ảnh hưởng của chiến tranh đến hệ sinh thái môi trường; phú dưỡng hóa; mưa acid và sự hóa chua môi trường; ảnh hưởng của phèn hóa và mặn hóa lên môi...
Đang xem: 1412