Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6H500T
This book includes topics: Getting started; People; Descriptions; Work and play; Likes and didlikes; Daily life; Places; Entertainment; Survivors; Travel; Fashion; Health; Winners; Experiences.
Ký hiệu xếp giá: 530.12Bu-F
Contents Chapter 1 Introduction Chapter 2 Mathematical background Chapter 3 The schrodinger equation and its applications Chapter 4 The foundations of quantum mechanics Chapter 5 Harmonic oscillator...
Đang xem: 746