Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.412 S1116s 13
This book contains 15 chapters: magnetic flux in interfaces in YBCO; the symmetry of the superconducting order parameter and low-field magnetic properties in high-temperature superconductors; the...
Đang xem: 1306