Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
57 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 347.597051 B2169c 2015
Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài; pháp luật điều chỉnh công nhận và những vấn đề đặt...
Ký hiệu xếp giá: 347 Lu-S
Chương 1: Vị trí chức năng và những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân VN Chương 2: Nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức và cán bộ của tòa án nhân dân các cấp Chương 3: Chức năng và những...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 T243
Brief Contens: Human Skills and Technical Tools; Managing a project.
Ký hiệu xếp giá: 658.404 NG527V
Chủ đề: Quản lý dự án
Sách gồm nhiều bài tập tập trung vào các chủ đề sau: cơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khác; thiết lệp các mục tiêu và giới hạn của dự án; hoạch định dự...
Ký hiệu xếp giá: 347.597 V986c 2016
Cuốn sách là tổng hợp 6 án lệ đã được thông qua và một số bản án quyết định liên quan đến lĩnh vực tố tụng dân sự, hình sự, kinh tế, thương mại. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Quy định lựa chọn, công...
Ký hiệu xếp giá: 347.597051 B2169c 2015
Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài; pháp luật điều chỉnh công nhận và những vấn đề đặt...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Phần I: DỰ ÁN KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA NÓ Phần II: CÁCH VIẾT MỘT DỰ ÁN KINH DOANH Phần III: NHỮNG DỰ KIẾN TÀI CHÍNH
Ký hiệu xếp giá: 658.404 L673
Contens: An overview of project management -- The role of the project manager -- Planning the project -- Developing a mission, vision, goals, and objectives -- Using the work breakdown structure to...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 NG527B 2012
Cuốn sách trình bày trình tự nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư, nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư. Nghiên cứu các khía cạnh của dự án đầu tư như: kỹ...

Trước

01

02

03

04

05

06

Sau

Đang xem: 651