Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1009 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.05 R5236
Contents: Ethics, Values, and Social Responsibility in Business; Ethical Issues and Dilemmas in the Workplace; Business and Society: Contemporary Ethical, Social, and Environmental Issues; Ethics...
Ký hiệu xếp giá: 364.133 N5768T
Sách trình bày những vấn đề cơ bản như tình hình, nguyên nhân và kết quả đấu tranh, phương hướng và các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, về tham nhũng, buôn lậu và đấu tranh chống...
Ký hiệu xếp giá: 345.59702 N5766b 2017
Nội dung cuốn sách Bình luận khoa học phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 2015, phần 2: Các tội phạm, bao gồm 15 chương (từ chương XIII đến chương XXVI) trình bày các điều của bộ luật hình sự 2015,...
Ký hiệu xếp giá: 364.1 NG527X
Chủ đề: Tội phạm
Cuốn sách đưa ra hệ thống kiến thức phong phú, cập nhật thực trạng tình hình và những kinh nghiệm về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm trên thế giới, khu vực và ở nước ta.
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế Chương 2: Mô hình tương quan, hồi qui và dự báo Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng Chương 4: Quy hoạch động Chương 5: Lý...
Đang xem: 564