Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
380 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.03Tu-T
PHẦN THỨ NHẤT: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT SAI SỐ PHẦN THỨ HAI: GIỚI THIỆU DỤNG CỤ VÀ MÁY ĐO THÔNG DỤNG DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHẦN THỨ BA: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÝ
Ký hiệu xếp giá: 330.03957Y511
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 895.703T550V
Từ điển cung cấp và giải thích những từ ngữ thường gặp trong các tác phẩm và về văn học của Hàn Quốc và thế giới trong khoảng 100 năm trở lại bằng tiếng hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 495.63B100S
Ký hiệu xếp giá: 423.1C7122 2002
The Cllins Cobuild Dictionary of Pharasal Verbs concentrates on one particular aspect of the grammar and vocabulary of English: combinations of verbs with adverbial or prepositional particles.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 03NG527NH
Cuốn đại từ điển này thu thập và giải nghĩa các lớp từ sau đây: Từ phổ thông, từ địa phương, tiếng lóng, từ cổ, từ gốc Hán, từ Hán - Việt, danh từ chuyên môn thuộc các ngành, tên các món ăn nổi tiếng.
Ký hiệu xếp giá: 423.071W9471d 1998
Contents: setting started; working with headwords; working with meaning; vocabulary development; using texts; using bilingual dictionaries.
Ký hiệu xếp giá: 428.033 711 03Dic
CONTENTS The authors and series editor Foreword Introduction How to use this book 1. Getting started 2. Working with headwords 3. Working with meaning 4. Vocabulary development 5. Using texts 6....
Ký hiệu xếp giá: 427.0071L437d
Dictionary Activities is a fantastic teaching resource which helps students get to know their dictionaries by explaining dictionary features and how to navigate them. The book also covers more...
Đang xem: 1499