Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
275 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.066651 A8261
Contents: letters, faxes, and emails; content and style; enquiries; replies and quotations; orders; payment; complaints and adjustments; credits; banking; agents and agencies; transportation and...
Ký hiệu xếp giá: 808.066651 A8261o
Contents: Letters, faxes, and emails; Content and style; Enquiries; Replies and quotations; Orders; Payment; Complaints and adjustments; Credit; Banking; Agents and agencies; Transportation and...
Ký hiệu xếp giá: 657.75 P743
CONTENTS: Introduction; Using Your Computer Effectively; Get the Most from Your Computer; Discover the Internet; Business Resources When Traveling; Letters; Make Your Letters Look Good; Memos; ...
Ký hiệu xếp giá: 651.75 K49
Contents: Basics of business communication and protocal; Introduction; Business letter style; Business letter basics; Fax basics; Memo basics; Email basics; Letters for startup; Letters seeking...
Ký hiệu xếp giá: 808.06665 W932
Contents: fundamentals of business english; principles of procedure writing; writing letters and memos; writing successful proposals; writing reports; writing for e-mail; preparing powerful...
Ký hiệu xếp giá: 428.658 Ba-T
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 332.12076 N5766B2014
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn, Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng,...
Ký hiệu xếp giá: 332.120 76 N5766B2008
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn, Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng,...
Ký hiệu xếp giá: 341.754 B450T
Nội dung cuốn sách gồm: UCP 600 2007 ICC - các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, ISBP 681 2007 ICC - tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng,...
Đang xem: 1111