Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
823 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.872S5413
Contents: the digital media revolution, search marketing, e-commerce and e-branding, advertising on the web, the social web, online applications and mobile marketing, measurement and analytics,...
Ký hiệu xếp giá: 332.178N5764b 2018
Trình bày một số kiến thức cơ bản về blockchain, bitcoin, ethereum, rippe, factom cùng ảnh hưởng của công nghệ blockchain trên quy mô toàn cầu cũng như các vấn đề cần chú ý khi tham gia hệ sinh thái...
Ký hiệu xếp giá: 658.84S358
This book includes: Introduction; Business Strategies for Electronic Commerce; Technologies for Electronic Commerce; Integration.
Ký hiệu xếp giá: 658.84S358
This book includes: Introduction to Electronic Commerce; The Internet and the Web; Web-Based Tools for Electronic Commerce; Electronic Commerce Software; Security Threats to Electronic Commerce;...
Ký hiệu xếp giá: 658.872TR120V
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về thương mại điện tử; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử; cơ sở hạ tâng pháp lý thương mại điện tử; trang mạng và cơ sở...
Ký hiệu xếp giá: 658.872NG527C
Nội dung của quyển sách này giới thiệu cho sinh viên về thương mại điện tử và cách thức sử dụng thương mại điện tử trong tương lai trên hai phương diện người mua hàng và người bán hàng. Hướng dẫn...
Ký hiệu xếp giá: 004.692Ho-I
Chương 1 : Internet ngày nay Chương 2: Định danh hướng Chương 3 :Công nghệ thương mại điện tử Chương 4 :Tạo các dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Đăng cai và hỗ trợ thương mại điện tử Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 658.403B197
Information Systems provides the foundation that will enable students to achieve excellence in business, whether they major in operations management, manufacturing, sales, marketing,... Information...
Ký hiệu xếp giá: 332.178A521
Nội dung cuốn sách giải thích về hoạt động vận hành của mạng lưới Bitcoin và đặc tính kinh tế nổi bật của nó, phân tích mục đích sử dụng khả thi của Bitcoin và cách mà nó phụng sự như một phép lặp số...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 330Web
Chương 1: Cài đặt Webshop Chương 2: Khởi động Webshop Chương 3: Các thanh công cụ của Webshop Chương 4: Các đặc trưng và các tiến trình chính Chương 5: Các liên kết, các liên kết ánh xạ ảnh, các...
Đang xem: 794