Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
682 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.4 TR120V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tiền - các khái niệm cơ bản, tổng quan thị trường tài chính, lãi suất và suất sinh lời, lý thuyết lượng cầu tài sản, lý thuyết lượng cầu tiền tệ, phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 332.4 Ng-L
Mục lục Chương I: Tiền tệ và tài chính quốc gia- bản chất và vai trò đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế Chương II: Ngân sách nhà nước Chương III: Tổng quan về thị trường CHương IV: Lãi suất Chương...
Ký hiệu xếp giá: 332 M67827k
Giới thiệu về thị trường tài chính; các định chế tài chính; Ngân hàng Trung ương và thực thi chính sách tiền tệ; chính sách tài chính và tiền tệ quốc tế; lý thuyết tiền tệ.
Ký hiệu xếp giá: 332.01 Ph-C
Phần 1: Giới thiệu thị trường tài chính; Phần 2: Phân tích và định giá chứng khoán; Phần 3: Phân tích, quản lý danh mục chứng khoán đầu tư và thủ tục thực hiện; Bổ sung; Trường hợp nghiên cứu Phần...
Ký hiệu xếp giá: 332.01 Ph-C
Chương 1: Thị trường tài chính Chương 2: Nhận thức cơ bản về lãi suất và các yếu tố tác động đến lãi suất Chương 3: Những chứng khoán trên TTTT Chương 4: Trái phiếu Chương 5: Cổ phiếu Chương 6: Phát...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 N5768t 2019
Trình bày các kiến thức cơ bản về thị trường tài chính; Rủi ro tài chính và phái sinh tài chính; Quản trị rủi ro tín dụng; Quản trị rủi ro lãi suất; Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái.
Ký hiệu xếp giá: 332 B9321T2014
Cuốn sách trình bày các nội dung: căn bản về thị trường tài chính, thị trường vốn hay thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ và thị trường tài chính phái sinh, các tổ chức và hệ thống liên quan...
Ký hiệu xếp giá: 332 L250V
Cuốn sách trình bày các vấn đề sau: thị trường tài chính, tín dụng ứng trước, tín dụng chiết khấu thương phiếu, tín dụng tiêu dùng, tín dụng thấu chi, cho vay hộ nông dân, thị trường hối đoái, các...
Ký hiệu xếp giá: 332.4 T5627t 2022
Cung cấp các kiến thức về tiền tệ, lãi suất; Giới thiệu về Ngân hàng Trung ương, chính sách tiền tệ, Ngân hàng thương mại; trình bày hoạt động huy động vốn, tín dụng ngân hàng, cấp tín dụng; Tổng...
Ký hiệu xếp giá: 332.4 N5768T2012
Sách trình bày tổng quan về tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, các vấn đề về thị trường tài chính và các định chế tài chính, ngân hàng trung ương, tài chính quốc tế và chính sách tiền tệ, lý...
Đang xem: 5561