Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2908 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.507CH500V
Sách trình bày: tổng quan về thống kê học; khái quát các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các mức độ của hiên tượng kinh tế - xã hội; điều tra chọn mẫu; hồi quy và tương...
Ký hiệu xếp giá: 519.507N5767G
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: những vấn đề chung của thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, tương...
Ký hiệu xếp giá: 301.072D211G
Giới thiệu một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác suất: Giải tích tổ hợp, phép thử và biến số, công thức xác suất của tổng và tích hai biến số, dãy phép thử Bernoulli, biến ngẫu nhiên, hàm phân...
Ký hiệu xếp giá: 519.50285G434t 2019
Tổng quan về tin học ứng dụng trong thống kê; giới thiệu một số phần mềm nhập dữ liệu thống kê; giới thiệu chung về SPSS và quản lý dữ liệu; ứng dụng SPSS trong trình bày dữ liệu thống kê; ứng dụng...
Ký hiệu xếp giá: 519.20711T7721g
Trình bày các khái niệm, công thức cơ bản; đại lượng ngẫu nhiên - quy luật phân phối xác suất; các quy luật phân phối xác suất thông dụng; đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - hàm của các đại lượng ngẫu...
Ký hiệu xếp giá: 519.20711G434t 2018
Trình bày nội dung của môn học lý thuyết xác suất, thống kê toán và phân tích nhân tố gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, một số quy luật phân phối...
Ký hiệu xếp giá: 519.50711G434t 2019
Giới thiệu những vấn đề cơ bản của thống kê thực hành; phương pháp mẫu và lý thuyết điều tra chọn mẫu, thống kê mô tả, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, phân tích hồi quy và tương quan,...
Ký hiệu xếp giá: 519.5G434t 2018
Nghiên cứu thống kê thị trường là việc sử dụng các phương pháp thống kê trong việc thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phân tích trong nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thống kê thị trường bao gồm...
Ký hiệu xếp giá: 519.20711D928g
Trình bày giải tích tổ hợp; phép thử và biến cố; xác suất và công thức tính; biến số ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thiết; hồi quy tuyến tính.
Đang xem: 229