Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1845 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1H100V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu môn học; Thu thập dữ liệu thống kê; Tóm tắt và trình bày dữ liệu; Mô tả dữ liệu bắng các đặc trưng đo lường; Đại lượng ngẫu nhiên và các quy...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1H100V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu môn học; Thu thập dữ liệu thống kê; Tóm tắt và trình bày dữ liệu; Mô tả dữ liệu bắng các đặc trưng đo lường; Đại lượng ngẫu nhiên và các quy...
Ký hiệu xếp giá: 005.362Assembly
Chương 1: Lời tựa Chương 2: Kiến trúc phần cứng vàphần mền Chương 3: Căn bản về hợp ngữ Chương 4: Dùng trình hợp ngữ Chương 5: Các thủ tục và các ngắt Chương 6: Xử lý có điều kiện Chương 7: Số học số...
Ký hiệu xếp giá: 005.262Java
Phần 1: Ngôn ngữ Java Phần 2: Thư viện Java Phần 3: Dùng Java để xây dựng phần mềm Phần 4: Ứng dụng Java
Ký hiệu xếp giá: 005.262Oracle
Phần 1: Tổng quan Phần 2: Các công cụ của Oracle Phần 3: Quản trị Oracle Phần 4: Phát triển một ứng dụng Phần 5: Oracle nâng cao Phần 6: Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1GI-108TR
Giáo trình này cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống chỉ tiêu thống kê doanh nghiệp, phương pháp tính toán và phân tích các chỉ tiêu để thực hiện cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý kinh...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1Đ455TH
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản của hệ thống kê học và kỹ năng tổng hợp, dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra. Nội dung gồm có: một số vấn đề chung về thống kê học; quá trình nghiên cứu...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071NG527M
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học; quá trình nghiên cứu của thống kê; Phân tổ thống kê; Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; Dãy số thời...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6Th-K
PHẦN 1: BÀI GIẢNG Chương 1: Đối tượng nghên cứu của thống kê toán học Chương 2: Quá trình nghiên cứu của thống kê Chương 3: Phân tổ thống kê Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội Chương...
Ký hiệu xếp giá: 519.5Ly-H
Chương 1: Nhập môn thống kê học Chương 2: Điều tra thống kê Chương 3: Tổng hợp và trình bày số liệu thống kê Chương 4: Các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng Chương 5: Điều tra chọn mẫu Chương...
Đang xem: 1748