Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
542 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.45076 B152.2014
Quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: Phần 1 bao gồm các bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết; Phần 2 bao gồm các bài tập thực hành nghiệp vụ bằng cách thu thập thông tin tỷ...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768G
Nội dung của quyển sách bao gồm: cơ sở của thanh toán quốc tế; nghiệp vụ thanh toán quốc tế; tài trợ ngoại thương.
Ký hiệu xếp giá: 332.042 G434.2014
Sách trình bày các nội dung: tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại, phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ.
Ký hiệu xếp giá: 332.155 Ho-T
Chương 1: Hối đoái Chương 2: Những điều kiện thanh toán quy định trong đồng mua bán ngoại thương Chương 3: Phương tiện thanh toán quốc tế Chương 4: Phương thức thanh toán quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 332.155 Ng-T
Phần 1: HỐI ĐOÁI Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái Chương 2: Các điều kiện kinh doanh trên thị trường hối đoái Phần 2: THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 3: Buôn bán quốc tế Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 NG527TH
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về giao dịch thương mại liên quan đến thanh toán; chứng từ cần thiết thực hiện nghiệp vụ thanh toán; rủi ro trong thanh toán quốc tế liên quan đến giao...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 NG527Đ
Thanh toán quốc tế bao gồm những kiến thức cơ bản về kỹ thuật giao dịch với ngân hàng trong thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái.
Ký hiệu xếp giá: 332.45 L655T7
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường chứng khoán, buôn bán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các...
Ký hiệu xếp giá: 332.17 Th-T
Chương 1: Hối đoái Chương 2: Những điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương Chương 3: Các phương tiện thanh toán quốc tế Chương 4: Phương thức thanh toán quốc tế
Đang xem: 1207