Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2639 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.4B102T
Nội dung sách gồm: luyện tập kỹ năng đọc hiểu, 1000 câu hỏi đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 428.4P235
Contents: Section 1 - Grammar & Vocabulary: Sentence Structures; Nouns & Pronouns; Adjectives & Adverbs; Tenses; Active and Passive Voices; To-infinitives; Gerunds; Participles; Conjunctions;...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L655B
Nội dung sách gồm 20 bài nghe, 60 bài ngữ pháp, 60 bài tìm lỗi và 120 bài đọc hiểu luyện thi Toeic.
Ký hiệu xếp giá: 428.4Bi-A
Phần 1 : Giới thiệu về hệ thống âm thanh của Anh ngữ. Phần 2 : Nói về độ nhấn trong Anh ngữ. Phần 3 : Hướng dẫn cách phát âm động từ bất quy tắc. Phần 4 : Các bài thực hành phát âm.
Ký hiệu xếp giá: 428.40711S6437b
Contents: Student Success; Stages of Reading; Vocabulary; Main Idea; Supporting Details and Organizational Patterns; What is Happiness?; Textbook Learning; Test - Taking Strategies; Efficient...
Ký hiệu xếp giá: 428.4Su-L
Mục lục Part one: Exercises to train reading skills Part two: Answer keys
Ký hiệu xếp giá: 428.4O_81
Including 5 sections: communication, around town, on the move, in your free time; 7 appendix: how should I read, practical reading study tips, reading specific text types, understanding short forms...
Ký hiệu xếp giá: 428.4O-81
Sách giúp bạn phát triển kỹ năng đọc một cách hiệu quả nhất bằng cách cung cấp phương pháp thực hành thông qua 4 nội dung chính của bài đọc: dọc nhanh để nắm bắt ý chính, đọc nhanh những nội dung cụ...
Ký hiệu xếp giá: 428.4S774
10 units: bumping into people; talking about yourself; telephone and communication problems; exchanging information; negotiating; interupting and letting others speak; showing interest; being...
Đang xem: 1754