Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3092 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425Đ406V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề liên quan đến: verbs, pronouns, nouns, modifiers, comparatives, connectors, point of view, agreement, introductory verbal modifiers: illogical modifiers, parallel...
Ký hiệu xếp giá: 425B102T
Nội dung sách gồm: cấu trúc và văn phạm tiếng Anh, 600 câu luyện tập cấu trúc câu, 600 câu luyện tập văn phạm.
Ký hiệu xếp giá: 428.25T4821p
The book is a comprehensive survey of structures and forms, written in clear modern English and illustrated with numerous examples.
Ký hiệu xếp giá: 428.24H599a
Contents: Tenses; The future; modals and semi-modals; Linking verbs, passives, questions; Verb complementation: what follows verbs; Reporting; Nouns; Articles, determiners and quantifiers; Relative...
Ký hiệu xếp giá: 428.24S676s 1
This book includes subjects: Hello everybody; Meeting people; The world of work; Take it easy; Where do you live?; Can you speak English?; Then and now; How long ago?; Food you like!; Bigger and...
Ký hiệu xếp giá: 425An-S
Chapter 1 : An Introduction to Syntax. Chapter 2 : Word Classes and Some Properties of Sentences Structures. Chapter 3 : Phrase Structures Chapter 4 : Basic Clause Patterns. Chapter 5 : Sentence...
Ký hiệu xếp giá: 425Ba-A
MỤC LỤC Phần 1: Bài tập ngữ pháp Phần 2: Bài tập từ vựng Phần 3: Bài tập đọc hiểu
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L655B
Nội dung sách gồm 20 bài nghe, 60 bài ngữ pháp, 60 bài tìm lỗi và 120 bài đọc hiểu luyện thi Toeic.
Ký hiệu xếp giá: 425Ba-A
1. Khởi đầu. 2. Động từ với Up. 3. Động từ với Down. 4. Động từ với Out 5. Động từ với Into 6. Động từ với In 7. Động từ với On 8. Động từ với Off 9. Động từ với các tiểu từ khác. 10. Động từ với hai...
Đang xem: 1508