Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3781 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24S676s 1
This book includes subjects: Hello everybody; Meeting people; The world of work; Take it easy; Where do you live?; Can you speak English?; Then and now; How long ago?; Food you like!; Bigger and...
Ký hiệu xếp giá: 425Ba-A
MỤC LỤC Phần 1: Bài tập ngữ pháp Phần 2: Bài tập từ vựng Phần 3: Bài tập đọc hiểu
Ký hiệu xếp giá: 425En-G
CONTENTS Chapter 1: Overview of verb tenses Chapter 2: Present and past, simple and progressive Chapter 3: Perfect and perfect progressive tenses Chapter 4: Future time Chapter 5: Adverb clauses of...
Ký hiệu xếp giá: 428.24B8759
Contents: using articles; using nouns, quantifiers and demonstratives; making comparisons; using modifiers and intensifiers; using conjunctions; using prepositions of time and place; recognizing...
Ký hiệu xếp giá: 428.24P3385
Contents: the verb Be and Imperatives; nouns; adjectives and pronouns; the present; the past; articles, quantity expressions, there is and there are; the future; modals; objects, infinitives, and...
Ký hiệu xếp giá: 428.24P3385g
Contents: the present; the past; the future; modals; tag questions and other additions; nouns, quantity expressions, and arrticles; adjectives and adverbs; comparatives and superlatives; gerunds,...
Ký hiệu xếp giá: 428.24B6423g 2004
Contents: the present, past and future; connecting the present, past, and distant past; modals; the passive, gerunds, and infinitives; modifying nouns; conditionals; noun clauses and reported speech.
Ký hiệu xếp giá: 428.2K599i 1996
Contents: Chapter 1: School Life; Chapter 2: Experiencing nature; Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live?; Chapter 4: Getting Around the Community; Chapter 5: Home; Chapter 6: Emergences and...
Ký hiệu xếp giá: 428.2W494
Contents: Chapter1: Education and Student Life; Chapter 2: City Life; Chapter3: Business and Money; Chapter 4: Jobs and Professions; Chapter 5: Lifestyles; Chapter 6: The Global Village; Chapter 7:...
Ký hiệu xếp giá: 428.24P3385i
Contents: Expressing the Present: the Simple Present, the Present Continuous, and Stative Verbs -- Adverbs of Frequency, There Is and There Are, and Imperatives -- Expressing the Past Time: the...
Đang xem: 343