Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2262 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.13 L655M
Nội dung sách gồm có 44 bài học phát âm dành cho học viên trình độ tiền trung cấp, 40 bài học phát âm dành cho học viên trình độ trung cấp, 21 bài học về trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu.
Ký hiệu xếp giá: 421.520 76 NG527V
Sách trình bày các vấn đề: các đặc điểm trọng âm tiếng Anh, các nguyên tắc cơ bản về trọng âm và vị trí trọng âm; khái niệm, định nghĩa; trọng âm của từ đơn, từ ghép; từ phát sinh (cơ bản); từ phát...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 O_18
This book provides a systematic and thorough introduction to the pronunciation of English to help intermediate and more advanced students improve their production of the spoken language. After a...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 H235e 2017
This book, with over four hours of free downloadable audio, includes 60 units of explanations, examples, practice exercises and answers for intermediate level (B1-B2) learners of English. You will...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 H235
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 H599
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 M345
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Đang xem: 6805