Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2697 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.658Ba-T
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 428.380Gr-D
CONTENTS Introduction Unit 1: You and your company Unit 2: Preparing a trip Unit 3: Away on business Unit 4: Visiting a company Unit 5: New development Unit 6: Arrangements Unit 7: Describing and...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71G761
This book includes contents: You anh your company, Planning a trip, Away on business, Visiting a company, New developments, Arrangements, Describing and comparing, Life stories, Dealing with...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71G761
This book includes contents: You anh your company, Planning a trip, Away on business, Visiting a company, New developments, Arrangements, Describing and comparing, Life stories, Dealing with...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71W579
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Personal Study...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71W579
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Teacher's...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71B871
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Audio CD contains...
Đang xem: 903