Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4943 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.0428 B156a 2021
Hướng dẫn toàn bộ quy trình viết luận hoặc các nghiên cứu tương tự; xem xét các vấn đề ngôn ngữ cụ thể đối với sinh viên quốc tế và các vấn đề từ vựng thường gặp; giới thiệu một số bài viết mẫu (từ...
Ký hiệu xếp giá: 808.042 Z53c
Contents: process writing; getting ready to write; the structure of a paragraph; descriptive and process paragraphs; opinion paragraphs; comparison/ contrast paragraphs; problem/solution paragraphs;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S263e 1
Contents: The sentence and the paragraph; Descriptive paragraph; Process paragraphs; opinion paragraphs; Narrative paragraphs.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S263e 2
Contents: Paragraph to short essay; Descriptive essays; Opinion Essays; Comparison and Contrast essays; Cause and effect essays.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 D2624e
Contents: The five-paragraph essay; Process analysis essay; Cause and effect essays; Argumentative essay; Classification essays; reaction essays.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S869e
Contents: Preface; Case; Agreement and reference; Tense; Mood and voice; Modifiers; Connectives; Punctuation.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B8735q 2
Contents: business and marketing, psychology, social psychology, technology, sociology, behavioral science, environmental science, public health.
Đang xem: 13904