Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2622 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.02H3324a 2008
Academic Writing and Publishing will show academics (mainly in the social sciences) how to write and publish research articles. Its aim is to supply examples and brief discussions of recent work in...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Be - W
CONTENTS Acknowledgements Read This First Introduction 1 From Copying to Writing 2 The Mechanics of Writing 3 Confidence Building 4 Focus on Process 5 A Process Writing Project 6 Computers...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Be - W
CONTENTS Acknowledgements Read This First Introduction 1 From Copying to Writing 2 The Mechanics of Writing 3 Confidence Building 4 Focus on Process 5 A Process Writing Project 6 Computers...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Be - W
CONTENTS Acknowledgements Read This First Introduction 1 From Copying to Writing 2 The Mechanics of Writing 3 Confidence Building 4 Focus on Process 5 A Process Writing Project 6 Computers...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Be - W
CONTENTS Acknowledgements Read This First Introduction 1 From Copying to Writing 2 The Mechanics of Writing 3 Confidence Building 4 Focus on Process 5 A Process Writing Project 6 Computers...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Be - W
CONTENTS Acknowledgements Read This First Introduction 1 From Copying to Writing 2 The Mechanics of Writing 3 Confidence Building 4 Focus on Process 5 A Process Writing Project 6 Computers...
Ký hiệu xếp giá: 425Ca-A
MỤC LỤC 1. Những mẫu câu cơ bản 2. Phép đảo ngữ 3. Bốn thể đặc biệt của từ trong tiếng Anh 4. Mệnh đề 5. Cụm từ 6. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Ký hiệu xếp giá: 428.1Đ105V
Cuốn sách này chỉ rõ cách trình bày một lá thư. Nội dung gồm các chủ đề thường gặp khi viết thư, mỗi chủ đề có sẵn dàn bài và các ý chính.
Ký hiệu xếp giá: 428.2C188
Including 4 sections: writing to share information, writing to get things done, writing for work and study, writing for pleasure; mini-dictionary, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.2C188
Including 4 sections: writing socially, writing to exchange information, writing forrmally, writing online for a reading puplic, appendix, mini-dictionary, answer key.
Đang xem: 1541