Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2822 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.02 60 - N
Ký hiệu xếp giá: 425 Su-L
Mục lục PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART TWO: TRANSLATION TEXTS PART THREE: SUGGESTED KEYS TO TRANSLATION TEXTS IN PART TWO PART FOUR: ENGLISH GRAMMAR- DIFFERENT PARTS OF SPEECH PART FIVE: E...
Ký hiệu xếp giá: 428.0295922 T532c 2016
Cuốn sách gồm 5 nội dung chính: Những đặc điểm cần lưu ý khi dịch; một số từ khó dịch từ Việt sang Anh; luyện dịch Việt - Anh; từ và cấu trúc thông dụng trong các lĩnh vực; tự ngữ - thành ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 802 42 Ca-L
MỤC LỤC Phần 1: Các bài dịch Việt - Anh đề nghị Phần 2: Những ghi chú về ngữ pháp tiếng Anh cần tôn trọng khi phiên dịch Phần 3: Từ công cụ tiếng Việt - Biểu tượng ngữ pháp và diễn đạt độc đáo cần...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 802 42 Pum
Mục lục Dẫn nhập Một số vấn đề ngữ pháp khi dịch văn bản khoa học và kỹ thuật sang tiếng anh. Nghĩa một số danh từ tiếng anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kỹ thuật Một số tính từ ( và trạng từ...
Ký hiệu xếp giá: 495.180 2 TR309NG
Giáo trình đề cập đến các kỹ năng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại, đối chiếu các từ ngữ giữa tiếng Trung và tiếng Việt. Giáo trình dùng cho sinh viên năm 3,4.
Ký hiệu xếp giá: 428.02 D561NG
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: phần 1: bao gồm 15 đơn vị, mỗi đơn vị chia ra làm 3 tiểu mục, mỗi tiểu mục có 10 câu làm bài tập biên dịch và phiên dịch. Phần 2: một danh mục tóm tắt...
Ký hiệu xếp giá: 425 Wa-E
Mục lục To the student Noun, adjective Verbs Conditionals Modals Gerunds and infiniteves Reported speech Sentence structure Preositions Phrasal verb PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART TWO:...
Ký hiệu xếp giá: 425 Wa-E
Mục lục To the student Noun, adjective and adverbs Verbs Conditionals Modals gerunds and infiniteves Reported speech Sentence structure Preositions Phrasal verb PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART...
Đang xem: 1475