Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2399 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.81 M917 2013
Sách giới thiệu 194 từ mới người Nhật thường dùng, có ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 A500A
Sách gồm những câu ghép tiếng Nhật có chữ Hán.
Ký hiệu xếp giá: 495.658 Tr-T
Mục lục: 1. Đối tượng của động tác 2. Mục đích. Phương pháp truyền bá 3. Khởi điểm. Chung điểm. Giới hạn. Phạm vi 4. Thời điểm. Nơi chốn 5. Tính đồng thời thuộc thời gian. Sự quan hệ trước sau thuộc...
Ký hiệu xếp giá: 495.658 Tr-T
Mục lục: 11. Lập trường phán đoán. Quan điểm đánh giá 12. Tiêu chuẩn cơ bản 13. Liên quan. Tương ứng 14. Không liên quan. Không quan tâm. Ngoại lệ 15. Nêu thí dụ 16. Cường điệu 17. Tiêu đề câu chuyện...
Ký hiệu xếp giá: 495.681 Y400H
Sách gồm những nội dung sau: chức năng, cách sử dụng và các loại kính ngữ, biểu hiện kính ngữ, trường hợp sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 C125C
Ký hiệu xếp giá: 495.681 C400T
Ký hiệu xếp giá: 495.681 H419K
Sách gồm các nội dung luyện tập cách học, cách viết chữ Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 H419K
Sách gồm các nội dung luyện tập cách đọc, cách viết chữ Kanji.
Đang xem: 759