Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2446 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 CAM
Mục lục Phần 1 : các thì hiện tại Phần 2 : các thì quá khứ Phần 3 : các thì tương lai Phần 4 : Sự phối hợp các thì Phần 5 : Động từ bất qui tắc
Ký hiệu xếp giá: 428.24 A1827
Contents: piking up; getting through; cracking down; getting on; cutting back; pulling through; giving away; breaking down; taking after; blowing up; moving in; looking after; giving up; setting up;...
Ký hiệu xếp giá: 425 NG527H
Quyển sách trình bày các vấn đề ngữ pháp, chia động từ, các động từ bất quy tắc.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 240 04 D200M
This book includes: The computer; The desktop; Using a word processor; Word processing: for and against; Storing data; Creating a folder; Saving files; The Internet; Research on the Internet; E-mail,...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 O983 2005
Contains illustrations and diagrams which explain business concepts such as decision-making. This dictionary features notes which help to build vocabulary, and explain the difference between words...
Ký hiệu xếp giá: 004.03 P997
This dictionary has a collection of 100.000.000 words of both written and spoken English. Many of examples in the dictionary are corpus-based.
Ký hiệu xếp giá: 423.956 959 22 T550Đ
Từ điển này gồm 384 chủ đề với 28.000 mục từ và minh họa có đánh số. Các chủ đề bao quát mọi mặt đời sống con người. Phần cuối là phần tra cứu các từ tiếng Nhật có trong từ điển theo thứ tự bảng chữ...
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22 Đ115NG
Cuốn từ điển này gồm 175.000 từ và định nghĩa bao gồm các lĩnh vực: ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội.
Đang xem: 266