Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2268 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 372.623 B8724b
Contents: from copying to writing ; the mechanics of writing; confidence building; focus on process; a process writing project; computers and writing; outcomes; assessment.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 R921d
Contents: introducing the paragraph; narrating; describing; analyzing reasons; analyzing processes; comparing and contrasting; classifying; evaluating effects.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S4543i
contents: education and student life; city life; business and money; jobs and professions; lifestyles; the global village; north america: the land and the people; tastes and preferences; discoveries;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042076 B6445
Contents: ideas for writing; reading for ideas : "a letter to Alex"; language for writing; describing impressions of people, places, and things; describing problems; asking information questions;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042076 B6445m
Contents: language and learning; danger and daring; man and woman; mysteries past and present; transitions; the mind; working; breakthroughs; art and entertainment; ethical questions; medicine; the...
Ký hiệu xếp giá: 808.02 T8222w
Contents: explanation; demonstration; exploration.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 L655M
Nội dung sách gồm có 45 bài luận cấp độ A, 45 bài luận cấp độ B, 45 bài luận cấp độ C, 45 lá thư thương mại, mẫu thiệp tiếng Anh các loại.
Ký hiệu xếp giá: 428.207 TR120V
Nội dung của sách gồm 42 bài luận Anh văn. Mỗi bài được trình bày theo trình tự: bài luận tiếng Anh, chú thích từ và cụm từ có trong bài, và dịch sang tiếng Việt.
Đang xem: 264