Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2186 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2 L655M
Nội dung sách gồm có 45 bài luận cấp độ A, 45 bài luận cấp độ B, 45 bài luận cấp độ C, 45 lá thư thương mại, mẫu thiệp tiếng Anh các loại.
Ký hiệu xếp giá: 428.207 TR120V
Nội dung của sách gồm 42 bài luận Anh văn. Mỗi bài được trình bày theo trình tự: bài luận tiếng Anh, chú thích từ và cụm từ có trong bài, và dịch sang tiếng Việt.
Ký hiệu xếp giá: 425.076 Ra-K
Phần 1. Narrative essays Phần 2. Descriptive essays Phần 3. Stories Phần 4. Explanatory & General Essays Phần 5. Argumentave essays Phần 6. Factual essays Phần 7. Reports Phần 8. Letters
Ký hiệu xếp giá: 428.2 L105NG
Cuốn sách trình bày nhiều bài luận theo chủ đề khác nhau, bao gồm bài tiếng Anh và bài dịch sang tiếng Việt.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 L105G
Sách gồm những nội dung chính như sau: kỹ năng viết câu, các yếu tố căn bản để viết văn hay, phương pháp viết đoạn văn, phương pháp viết đoạn văn, phương pháp viết bài luận, bài nghị luận mẫu.
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Vi - L
CONTENTS Introduction The Purpose Approaching the Essay-Writing Task Stage 1: Selecting the Content 1 Analysing the Topic 2 Finding and Selecting Ideas Stage 2: Organisation of Ideas 3 Selecting...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 W579
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Personal Study...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 W579
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Teacher's...
Đang xem: 303