Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2247 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 No-P
Chương I : Từ loại - các câu căn bản. Chương II : Những thành phần của câu. Chương III : Mạo từ. Chương IV : Các loại danh từ Chương V : Đại từ. Tính từ và đại từ
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 O983 2005
Contains illustrations and diagrams which explain business concepts such as decision-making. This dictionary features notes which help to build vocabulary, and explain the difference between words...
Ký hiệu xếp giá: 004.03 P997
This dictionary has a collection of 100.000.000 words of both written and spoken English. Many of examples in the dictionary are corpus-based.
Ký hiệu xếp giá: 423.956 959 22 T550Đ
Từ điển này gồm 384 chủ đề với 28.000 mục từ và minh họa có đánh số. Các chủ đề bao quát mọi mặt đời sống con người. Phần cuối là phần tra cứu các từ tiếng Nhật có trong từ điển theo thứ tự bảng chữ...
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22 Đ115NG
Cuốn từ điển này gồm 175.000 từ và định nghĩa bao gồm các lĩnh vực: ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội.
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22 T550Đ
Cuốn từ điển này được biên soạn trên cơ sở cuốn Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1992 là cuốn từ điển mới của nước Anh. Bên cạnh việc dịch lời giải nghĩa các từ ngữ trong nguyên bản tiếng Anh ra...
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22 T550Đ
Cuốn từ điển này gồm 60.000 từ.
Ký hiệu xếp giá: 423.95922 H6789e
Cuốn từ điển khoảng 50.000 từ và những định nghĩa giản lược nhưng rõ ràng, trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, chính trị.
Đang xem: 1251