Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2103 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.658 Ba-T
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 A400P
This book provides students with the information and practice they need to pass BEC Vantage. It offers teachers and students an encouraging and accessible way to prepare for the exam and may be used...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5 H100R
CONTENTS Tests 1 - 4 Answer sheets Writing General Mark Scheme Answer key Tapescripts Speaking Assessment Criteria
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5 J100K
CONTENTS Tests 1 - 4 Answer sheets Writing General Mark Scheme Answer key Tapescripts Speaking Assessment Criteria
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5 J100K
CONTENTS Tests 1 - 4 Answer sheets Writing General Mark Scheme Answer key Tapescripts Speaking Assessment Criteria
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5 M100S
This book includes topics: Introductions; Splash pools; Macpherson designs; Suppersport; Momosa cars; Writing resource.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 M395
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 M395
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5 M100S
This book includes topics: World of work; The business of leisure; Don't overdo it; New products, new markets; Travel and communications; Going global; Writing resource.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 M395
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of...
Đang xem: 323