Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2537 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ca-P
1. Từ loại và các mô hình câu đơn 2. Vị trí và chức năng của đại từ 3. Các phương tiện biểu đạt 4. Các mô hình câu phức tạp 5. Các dạng câu nghi vấn 6. Cách chuyển đổi từ dạng trực tiếp sang dạng...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-P
Bài 1. Danh từ: Mạo từ xác định Bài 2: Danh từ: Mạo từ bất định Bài 3: Cách sử dụng mạo từ(1) Bài 4: Giống của danh từ Bài... 2. Quán từ 3. Tính từ 4. Đại từ 5. Động từ 6. Trạng từ và các tiểu từ 7....
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-H
1. Danh từ 2. Quán từ 3. Tính từ 4. Đại từ 5. Động từ 6. Trạng từ và các tiểu từ 7. Giới từ 8. Liên từ 9. Thán từ
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-H
Chương 1: Thì hiện tại ở thể trực thuyết cách être và avoir Chương 2: Thì hiện tại ở thể trực thuyết cách Chương 3: Câu nghi vấn Chương 4: Câu phủ định Chương 5: Diễn tả thời gian Chương 6: Diễn tả...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-P
Phần 1: Cách viết đúng văn phạm Phần 2: Chia động từ Phần 3: Cách viết đúng văn phạm Phần 4: Cách viết và cách nói Phần 5: Đáp án các bài tập
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-P
Phần 1: Khám phá các loại hình văn bản Phần 2: Sự cố kết của văn bản Phần 3: Sự nhất quán của văn bản Phần 4: Bài tập Phần 5: Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Va-V
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Va-H
1. Chú ý về cách phát âm 2. Câu và mệnh đề - phạm vi của danh từ 3. Sự tương hợp của đồng vị ngữ và của tính từ, thuộc từ 4. Số lượng, cấp độ 5. Đại từ sở hữu 6. Các từ nghi vấn và tán thán 7. Đại từ...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Va-D
Phần 1: Tổng quát Phần 2: Từ câu đến văn bản Phần 3: Phần phụ thêm
Đang xem: 1467