Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1525 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425NG527PH
Phần I cuốn sách trình bày những điều căn bản về giới từ nói chung, các giới từ chính và một số lỗi thông thường mà người học hay mắc phải. Phần II giới thiệu cách sử dụng giới từ tiếng Anh, bao gồm:...
Ký hiệu xếp giá: 808.042Z53c
Contents: process writing; getting ready to write; the structure of a paragraph; descriptive and process paragraphs; opinion paragraphs; comparison/ contrast paragraphs; problem/solution paragraphs;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042S263e 1
Contents: The sentence and the paragraph; Descriptive paragraph; Process paragraphs; opinion paragraphs; Narrative paragraphs.
Ký hiệu xếp giá: 808.042S263e 2
Contents: Paragraph to short essay; Descriptive essays; Opinion Essays; Comparison and Contrast essays; Cause and effect essays.
Ký hiệu xếp giá: 808.042D2624e
Contents: The five-paragraph essay; Process analysis essay; Cause and effect essays; Argumentative essay; Classification essays; reaction essays.
Đang xem: 967