Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3777 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.362 330 Web
Chương 1: Cài đặt Webshop Chương 2: Khởi động Webshop Chương 3: Các thanh công cụ của Webshop Chương 4: Các đặc trưng và các tiến trình chính Chương 5: Các liên kết, các liên kết ánh xạ ảnh, các...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 330 Th-T
Chương 1: Internet ngày nay Chương 2: Xác định con đường phát triển của bạn Chương 3: Công nghệ thương mại điện tử Chương 4: Xây dựng dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Tổ chức và công ứng thương...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 330 Webshop
Chương 1: Tổng quan về thương mại tử Chương 2: Duyệt các sản phẩm và đặt hàng Chương 3: Tùy biến tập mẫu thương mại điện tử Chương 4: Các lựa chọn Menu thương mại điện tử Chương 5: Webshop Wizard -...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 S5413
Contents: the digital media revolution, search marketing, e-commerce and e-branding, advertising on the web, the social web, online applications and mobile marketing, measurement and analytics,...
Ký hiệu xếp giá: 658.84 S358
This book includes: Introduction; Business Strategies for Electronic Commerce; Technologies for Electronic Commerce; Integration.
Ký hiệu xếp giá: 658.84 S358
This book includes: Introduction to Electronic Commerce; The Internet and the Web; Web-Based Tools for Electronic Commerce; Electronic Commerce Software; Security Threats to Electronic Commerce;...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 TR120V
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về thương mại điện tử; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử; cơ sở hạ tâng pháp lý thương mại điện tử; trang mạng và cơ sở...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 NG527C
Nội dung của quyển sách này giới thiệu cho sinh viên về thương mại điện tử và cách thức sử dụng thương mại điện tử trong tương lai trên hai phương diện người mua hàng và người bán hàng. Hướng dẫn...
Ký hiệu xếp giá: 004.692 Ho-I
Chương 1 : Internet ngày nay Chương 2: Định danh hướng Chương 3 :Công nghệ thương mại điện tử Chương 4 :Tạo các dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Đăng cai và hỗ trợ thương mại điện tử Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 B197
Information Systems provides the foundation that will enable students to achieve excellence in business, whether they major in operations management, manufacturing, sales, marketing,... Information...
Đang xem: 564