Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4142 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 510.2855369D6741
THIS BOOK INCLUDES: GETTING ACQUAINTED; BASIC CONCEPTS; LISTS; TWO-DIMENSIONAL GRAPHICS; THREE -DIMENSIONAL GRAPHICS; EQUATIONS; ALGEBRA AND TRIGONOMETRY; DIFFERENTIAL CALCULUS; INTEGRAL CACULUS;...
Ký hiệu xếp giá: 005.1S767
Introduction to problem solving and programming; logic structures; data structures; database management systems; object-oriented programming; file processing; application software; supplementary...
Ký hiệu xếp giá: 515.076B152t 2018
Gồm các bài tập giúp sinh viên nắm vững hơn một số kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm một biến, hàm nhiều biến, tích phân, phương trình vi phân và ứng dụng của giải tích...
Ký hiệu xếp giá: 519.2076L536b 2010
Tóm tắt lý thuyết mỗi chương, đưa ra các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tổng hợp và một số đề thi cao học của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Nội dung chính gồm: giải tích tổ hợp; xác suất...
Ký hiệu xếp giá: 519.2076H6789b
Trình bày xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng; Đại lượng...
Ký hiệu xếp giá: 519.2076L536b 2008
Cuốn sách này tóm tắt lý thuyết mỗi chương, đưa ra các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tổng hợp và một số đề thi cao học của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Nội dung chính gồm: giải tích tổ...
Ký hiệu xếp giá: 515A985
THIS BOOK INCLUDES: LINEAR COORDINATE SYSTEMS, ABSOLUTE VALUE, INEQUALITIES; RECTANGULAR COORDINATE SYSTEMS; LINES; CIRCLES; EQUATIONS AND THEIR GRAPHS; FUNCTIONS; LIMITS; CONTINUITY; THE DERIVATIVE;...
Ký hiệu xếp giá: 531.1Cơ-T
PHẦN THỨ NHẤT : TĨNH HỌC Chương 1: Hệ lực phẳng Chương 2: Hệ lực không gian PHẦN THỨ HAI : ĐỘNG HỌC Chương 3: Chuyển động của điểm Chương 4: Chuyển động đơn giản nhất của cố thể Chương 5: Phân và hợp...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 076B510TR
Bài tập Sức bền vật liệu được soạn theo chương trình môn học Sức bền vật liệu. Mỗi chương đều có tóm tắt lý thuyết và đưa ra các ví dụ vừa để minh họa vừa làm bài giải mẫu. Các bài tập đều có đáp số...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 076TR120CH
Cuốn sách này gồm 15 chương, là những chương cơ bản của sức bền vật liệu, trong đó có hai phần: phần đầu dành cho các đầu bài, phần hai là các đáp số và lời giải một số bài tiêu biểu.
Đang xem: 1591