Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1503 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế Chương 2: Mô hình tương quan, hồi qui và dự báo Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng Chương 4: Quy hoạch động Chương 5: Lý...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 19 N527Q
Chủ đề: Toán kinh tế
Nội dung sách gồm có: giới thiệu mô hình toán kinh tế, bảng vào - ra, mô hình tối ưu tuyến tính - quy hoạch tuyến tính, mô hình hệ thống phục vụ công cộng, mô hình quản lý dự trữ.
Ký hiệu xếp giá: 519.5 Ho-T
Mục lục CHương I: Giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế CHương II: Mô hình tối ưu trong kinh tế Chương III: Mô hình cân bằng kinh tế CHương IV: Mô hình kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 Bu-T
Mục lục Chương I: Mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế CHương II: PHương pháp cân đối liên ngành CHương III: PHương pháp sơ đồ mạng lưới CHương IV: Mô hình phục vụ đám động CHương V: Mô hình quản...
Ký hiệu xếp giá: 332.80151 Z71
This book includes: Exponents and logarithms; Progressions; Simple interest and simple discount; Compound interest and compound discount; Simple annuities; General and other annuities; Amortization...
Ký hiệu xếp giá: 519 NG527QU
Cuốn sách trình bày các vấn đề: hàm số một biến; giới hạn của hàm số; ứng dụng hàm một biến; hàm nhiều biến; ứng dụng hàm nhiều biến; tích phân; ứng dụng tích phân.
Ký hiệu xếp giá: 519 NG527QU
Cuốn sách tình bày các khái niệm cơ bản về các hệ phương trình đại số, ma trận, định thức ... với các áp dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh, như tính hiệu quả dự án đầu tư, nên tăng hay giảm...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 15 Ng-M
Chương 1: Giới thiệu tối ưu động A. Bản chất của tối ưu động B. Một số mô hình tối ưu động trong kinh tế Chương 2: Phép tính biến phân và ứng dụng trong kinh tế A. Bài toán cơ bản của phép tính biến...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 19 TR312H
Nội dung quyển sách này gồm: sử dụng cơ bản phần mềm bảng tính excel, sử dụng các hàm cơ bản để xử lý số liệu trong excel, tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu trong excel, sử dụng excel giải quyết bài...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 1 Va-T
Chủ đề: Toán kinh tế
Phần 1: Hệ thống hóa các mô hình toán kinh tế và khả năng vận dụng vào các nền kinh tế khác nhau Phần 2: Xây dựng bảng cân đối liên ngành (I/O) Cho một tỉnh, thành phố: Trường hợp TPHCM Phần 3: Thử...
Đang xem: 821