Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2253 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ph-H
Chương 1: các vấn đề cơ bản Chương 2: Hàm dạng Chương 3: Phép biến đổi hình học Chương 4: Phép nội suy Chương 5: Vectơ tải nút tương đương
Ký hiệu xếp giá: 004.015 1 Gi-N
Chương 1: Vấn đề - Bài toán Chương 2: Thuật toán và thuật giải Chương 3: Phương pháp trực tiếp
Ký hiệu xếp giá: 004.015 1 Ph-H
Chương 1: Phương pháp tổng quát để giải một bài toán Chương 2: Các bài toán cơ bản Chương 3: Các đề thi tin học quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 005.133 512 Đi-T
Mục lục Chương I: Cấu trúc và các thư mục lệnh của ansys Chương II: Sử dụng các lệnh trong ansys Chương III: Các bài toán ứng dụng và nâng cao
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ph-H
Phần 1: Những kiến thức cơ sở Phần 2: Bài toán biến dạng tĩnh Phần 3: Bài toán động lực học Phần 4: Các bài toán phi tuyến và trường Phần 5: Ứng dụng thực hành Phương pháp phần tử hữu hạn
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ph-H
MỤC LỤC Chương 1: Những nguyên lý của cơ học vật rắn biến dạng Chương 2: Phương pháp phần tử hữu hạn Chương 3: Tính chất cơ học của đất Chương 4: Tính chất cơ học của đá Chương 5: Giải các bài toán...
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ng-B
Mục lục Chương I: Nhập môn Chương II: Các nguyên lý cơ bản của cơ học kết cấu Chương III: Tính chất phần tử Chương IV: Phần tử đồng tham số CHương V: Phương pháp độ cứng trực tiếp Chương VI: Phân...
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ng-B
Mục lục Chương 8: Bài toán phẳng Chương 9: Phân tích ứng suất 3 chiều CHương 10: Phân tích tấm chịu uốn Chương 11: Kết cấu vỏ Chương 12: Phần mềm phân tích phân tử hữu hạn
Ký hiệu xếp giá: 512.502 85 Matlab
Chương 1: Công thức biến phân trong phương pháp phần tử hữu hạn Chương 2: Các kỹ thuật xấp xỉ Chương 3: Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán 1 chiều Chương 4: Các kết cấu thanh - dầm - giàn -...
Ký hiệu xếp giá: 511 To-H
Chương 1: Đại số logic Chương 2: Thuật toán Chương 3: Graph Chương 4: Đại số Boole
Đang xem: 1506