Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 895.63Đ450R
Ký hiệu xếp giá: 658.049H300L
Brief contents: Introduction and Overview, Country Differences, The Global Trade and Investment Environment, The Global Monetary System, The Strategy and Structure of International Business.
Đang xem: 995