Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
137 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.1824H2332 2015
Ký hiệu xếp giá: 495.1824X6 2008
Cuốn sách này giới thiệu về nền văn hóa Trung Quốc, bao gồm bốn phần: điều kiện tự nhiên và văn hoá Trung Quốc; chính trị Trung Quốc; kinh tế Trung Quốc; xã hội Trung Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 951TR120S
Cuốn sách này có xuất xứ từ cuốn phản kinh, phản kinh gồm mấy vấn đề: đạo đức, tài năng của người làm vua, làm bề tôi, làm quan, làm tướng; những phương pháp chọn người; các thể chế chính trị từ thời...
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465S9574 2014
Cuốn sách này bao gồm bảy chương, chủ yếu bao gồm quản lý cán bộ, phân tích công việc, đánh giá và quản lý hoạt động, động viên nhân viên, giữ nhân viên, phân chia công việc, tranh chấp lao động và...
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465L69343 2002
Sách bổ trợ các kiến thức có liên quan đến công ty như: cơ cấu công ty, tổ chức hội nghị của công ty, từ ngữ có liên quan đến tổ chức mua bán.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465G2117 2012
Cuốn sách này phân tích các kỹ thuật lập kế hoạch tiếp thị, bao gồm nghiên cứu thị trường, quản lý sản phẩm, định giá, định vị, quảng cáo và xúc tiến bán hàng cũng như quản lý dịch vụ sau bán hàng.
Ký hiệu xếp giá: 495.18J611
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465J617g 2005
Đang xem: 259