Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3423 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 828.090 4 Va-A
Chapter 1 : The old English Period (before 1066) Chapter 2 : Middle English Period (11-15th cantury) Chapter 3 : The Elizabethans (16th century). Chapter 4 : The Puritan Age (the 17th century)....
Ký hiệu xếp giá: 828.090 4 Va-M
Chapter 1 : The Colonial Period (The 17th century) Chapter 2 : The Enlighttenment (The Age of Reason 18th Century) Chapter 3 : The 19th century : Romanticism Chapter 4 : The 19th century :...
Ký hiệu xếp giá: 828.090 4 Va-A
Chapter 1 : The old English Period (before 1066) Chapter 2 : Middle English Period (11-15th cantury) Chapter 3 : The Elizabethans (16th century). Chapter 4 : The Puritan Age (the 17th century)....
Ký hiệu xếp giá: 547.2 PH105TH 2012
Tập 1 trình bày các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xúc tác xanh hay là xúc tác có khả năng thu hồi và tái xử dụng được, các vấn đề liên quan đến dung môi xanh hay là dung môi thân thiện với môi...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 PH105TH
Tập 1 trình bày các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xúc tác xanh hay là xúc tác có khả năng thu hồi và tái xử dụng được, các vấn đề liên quan đến dung môi xanh hay là dung môi thân thiện với môi...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 TR120TH
Nội dung chính của quyển sách bao gồm: kỹ thuật thí nghiệm hữu cơ, các phản ứng tổng hợp hữu cơ, ba chuyên đề tổng hợp hữu cơ, phân tích các hợp chất hữu cơ.
Ký hiệu xếp giá: 668 To-D
Chương 1: Những nguyên liệu cho quá trình ổng hợp hữu cơ và hóa dầu cơ bản Chương 2: Các quá trình Alkyl hóa Chương 3: Các quá trình Dehydro và hydro hóa Chương 4: Tổng hợp trên cơ sở Oxyt cacbon
Ký hiệu xếp giá: 668 To-D
Chương 5: Các quá trình halogen hóa Chương 6: Quá trình oxy hóa Chương 7: Các quá trình thủy phân - Cộng hợp nước - Tách nước - Este hóa và Amid hóa Chương 8: Các quá trình sulfat hóa suflo hóa và...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 T665 1 2012
Tổng hợp hữu cơ - tập 1 trình bày các kiến thức cơ sở về cấu trúc phân tử các hợp chất hữu cơ. Giới thiệu các phương pháp điều chế, các phản ứng và ứng dụng tổng hợp của các tác nhân cơ lithi và cơ...
Đang xem: 565