Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3060 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 895.14 TK
Suy nghĩ về việc nghiên cứu văn học Trung Quốc trong tình hình mới Tư tưởng tranh bá đồ vương trong tản văn thời Chiến Quốc Tư tưởng bành trướng xâm lược qua một số truyện cổ Trung Quốc Tinh thần...
Ký hiệu xếp giá: 810 PH431L
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: tổng luận; thơ; văn xuôi; lý luận; phê bình; nghiên cứu văn học; phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 004 NGH305C
Kỷ yếu này gồm 19 đề tài nghiên cứu được trình bày và được phản biện tại hội thảo khoa học lần thứ tư với chủ đề "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin"
Ký hiệu xếp giá: 371.3 Ph-H
Chương 1: Các khái niện về khoa học và nghiên cứu khoa học Chương 2: Chọn đề tài chuẩn bị nghiên cứu Chương 3: Các phương pháp: Chọn mẫu, thăm dò xã hội học, quan sát, thí nghiệm, trắc nghiệm Chương...
Ký hiệu xếp giá: 371.3 Ph-H
Chương 1: Đại cương về khoa học và nghiên cứu Chương 2: Bản chất lôgic của nghiên cứu khoa học Chương 3: Vấn đề khoa học Chương 4: Giải thuyết khoa học Chương 5: Cơ sở lý luận của đề tài Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 371.3 Ph-H
Chương 1: Các khái niện về khoa học và nghiên cứu khoa học Chương 2: Chọn đề tài chuẩn bị nghiên cứu Chương 3: Các phương pháp: Chọn mẫu, thăm dò xã hội học, quan sát, thí nghiệm, trắc nghiệm Chương...
Ký hiệu xếp giá: 607 TK
Danh mục các Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 1. Chương trình KC-01 "Điện tử - Tin học - Viễn thông" 2. Chương trình KC-02 "Tự động hóa trong các ngành kinh tế quốc...
Ký hiệu xếp giá: 607 TK
Phần 1: Khối học nông nghiệp (KN) 1. Chương trình "Phát triển lương thực và thực phẩm: 2. Chương trình "Phát triển chăn nuôi" 3. Chương trình "khôi phục rừng và phát triển lâm nghiệp" 4. Chương trình...
Đang xem: 809