Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1606 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.03 Tu-T
PHẦN THỨ NHẤT: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT SAI SỐ PHẦN THỨ HAI: GIỚI THIỆU DỤNG CỤ VÀ MÁY ĐO THÔNG DỤNG DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHẦN THỨ BA: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÝ
Ký hiệu xếp giá: 530.03 T550Đ
Cuốn từ điển này gồm khoảng 5000 thuật ngữ thông dụng nhất, bao gồm hầu như mọi bộ môn vật lý và một số ngành liên quan. Từ điển còn tập hợp các đơn vị và ký hiệu vật lý.
Ký hiệu xếp giá: 004.03 T550Đ
Cuốn từ điển này gồm khoảng 30.000 thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Mỗi thuật ngữ tiếng Anh đều có phần đối chiếu tiếng Việt và phần giải thích kèm theo và...
Ký hiệu xếp giá: 620.03 H6786
Cuốn từ điển có trên 20.000 từ và thuật ngữ chuyên ngành điện tử viễn thông - tin học, lấy tiếng Anh làm gốc, được chuyển tương đương sang tiếng Pháp và dịch ra tiếng Việt.
Ký hiệu xếp giá: 621.382 03 PH513V
Cuốn từ điển này có khoảng 14.000 mục từ và tham chiếu, cung cấp các thuật ngữ về kỹ thuật, công nghệ dduwwocj sử dụng thông dụng trong lĩnh vực viễn thông.
Ký hiệu xếp giá: 004.03 T550Đ
Cuốn từ điển đối chiếu Anh - Việt và Việt - Anh này gồm khoảng 80.000 thuật ngữ, bao quát gần như mọi chủ đề trong ba lĩnh vực tin học, điện tử, viễn thông.
Ký hiệu xếp giá: 004.03 PH513QU
Cuốn từ điển gồm khoảng 8.000 mục viết tắt thông dụng để diễn giải viết tắt và dịch ra tiếng Việt bao gồm nhiều lĩnh vực, chủ yếu là tin học - điện tử - viễn thông .
Ký hiệu xếp giá: 580.3 V8722t 1
Tập 1 tập hợp giải nghĩa các thuật ngữ thực vật thông dụng ở Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự chữ cái bắt đầu từ A đến F.
Đang xem: 291